Στα επόμενα 4 χρόνια, το 70% του συνολικού πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, ταξιδεύουμε και ξοδεύουμε τον ελεύθερο μας χρόνο. Οι Διοικήσεις των Δήμων και ειδικότερα των αστικών Δήμων έχουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τεράστιους όγκους πληροφορίας η οποία είναι διάσπαρτη σε διάφορα συστήματα τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. 80% των δεδομένων που καταχωρούνται σε databases δεν είναι δομημένα σωστά ούτε συσχετίζονται με άλλα. Υπάρχουν συστήματα τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει μια συνολική εικόνα για την πόλη, feedback από τους πολίτες, γεγονότα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των δημοτικών αρχών, τόσο στην χάραξη στρατηγικής όσο και στην λήψη αποφάσεων έγκαιρα και σωστά.

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες (Δημότες, επισκέπτες, τουρίστες), πέραν από τις μεμονωμένες εφαρμογές που έχουν αρχίσει δειλά – δειλά να υλοποιούνται στους Δήμους (π.χ. υποβολή προβλημάτων και αιτημάτων), δεν έχουν διαθέσιμα εργαλεία και κανάλια επικοινωνίας τα οποία θα κάνουν την ζωή τους ποιο εύκολη και θα τους επιτρέψουν να εμπλακούν στις διαδικασίες του τόπου στον οποίο κατοικούν ή επισκέπτονται. Τα βασικά συστήματα στα οποία είναι αποθηκευμένη η πληροφορία, είναι τα συστήματα της οικονομικής υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας για την παρακολούθηση έργων και μελετών, ιστοσελίδες των δήμων, εξειδικευμένες εφαρμογές όπως η υποβολή και παρακολούθηση πορείας επίλυσης προβλημάτων. Επίσης υπάρχει πληροφορία και σε εξωτερικές εφαρμογές όπως ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ,ΕΣΥΔΗΣ.

Το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποσυστημάτων για την άντληση όλης της απαραίτητης πληροφορίας από τα διάφορα συστήματα, την επεξεργασία, καταχώρηση και διάθεση αυτής μέσα από έναν δομημένο τρόπο ώστε να είναι αξιοποιήσιμη. Επίσης περιλαμβάνει και την ανάπτυξη υποσυστημάτων για τις διοικήσεις των Δήμων και τους πολίτες τα οποία θα αξιοποιούν την πληροφορία αυτή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Εφαρμογή Δημότη

Επικοινωνία και Παροχή Υπηρεσιών

Schools

Διαχείριση Αιτημάτων Σχολικών Μονάδων

Staff

Εφαρμογή της Διοίκησης & των Υπαλλήλων του Δήμου

BookTool

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών
Ραντεβού

City Dashboard

Πλατφόρμα Διοίκησης Δήμου & Λήψης αποφάσεων

Δημοτική Συγκοινωνία

Πληροφορίες & Διαρκής Ενημέρωση για τις Συγκοινωνίες

City Parking

Παρόδια
Στάθμευση

Εφαρμογή Δημότη

Επικοινωνία και Παροχή Υπηρεσιών

Schools

Διαχείριση Αιτημάτων Σχολικών Μονάδων

Staff

Εφαρμογή της Διοίκησης & των Υπαλλήλων του Δήμου

BookTool

Εφαρμογή Ηλεκτρονικών
Ραντεβού

City Dashboard

Πλατφόρμα Διοίκησης Δήμου & Λήψης αποφάσεων

Δημοτική Συγκοινωνία

Πληροφορίες & Διαρκής Ενημέρωση για τις Συγκοινωνίες

City Parking

Παρόδια
Στάθμευση

Scroll to Top